AK Parti Milletvekili Kasapoğlu’ndan yerel seçim değerlendirmesi: Artık çok daha mahiyetli

AK Parti İzmir Milletvekili ve eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “2024 Yerel Seçimlerine Doğru: AK Parti Yerel Yönetimler Vizyonu” başlıklı yazısıyla yaklaşan yerel seçimleri değerlendirdi.

Kasapoğlu’nun yazısı şu şekilde:

Günümüzde birçok gelişmiş̧ ve gelişmekte olan ülkede, insanlara doğrudan temas eden politikaların uygulanmasında, merkezi yönetim yanında yerel yönetimler de önemli sorumluluklar üstlenmektedir. Yerel yönetimlerin en etkin birimi olan belediyeler, kentlerin yaşam kalitesini artırmak, toplumsal ihtiyaçları karşılamak ve yerel demokrasiyi güçlendirmek gibi önemli roller üstlenmektedir.

‘BELEDİYELER TOPLUMUN REFAHINI ARTIRMAYA YÖNELİK ÇÖZÜMLER ÜRETİRLER’

Belediyeler, şehirlerin sahip olduğu özel ihtiyaçları anlama ve karşılama görevini üstlenirler. Altyapı hizmetlerinden kültürel etkinliklere, ulaştırma hizmetlerinden eğitim desteklerine, çevre korumasından sosyal yardımlara kadar geniş bir alan, belediyelerin sorumlulukları arasındadır. Su ve kanalizasyon hizmetleri, yol bakımı, çöp toplama gibi temel altyapı hizmetleri, kültürel etkinlikler, spor tesisleri, parklar gibi hizmetler de belediyeler tarafından vatandaşa sunulur. Belediyeler, yerel ihtiyaçları en iyi şekilde anlayarak ve kaynakları etkin bir şekilde yöneterek, toplumun refahını artırmaya yönelik çözümler üretirler. Bunlarla birlikte yerel demokrasinin temel taşlarından biri olan belediyeler toplumun karar alma süreçlerine katılımını da teşvik ederler. Vatandaşların karar alma süreçlerine katılmasını sağlayarak demokratik süreçleri güçlendirirler ve yerel meclisler, mahalle ve köy toplantıları, danışma kurulları, sivil toplum kuruluşları gibi platformlar aracılığıyla vatandaşların fikirlerini dinler ve geri bildirimleri alırlar. Ayrıca, çeşitli platformlar ve bilgilendirme programları oluşturarak toplumun siyasi süreçlere aktif bir şekilde katılmasını teşvik ederler. Bu çalışmalar, belediyelerin vatandaşlarla yakın ilişki kurarak toplumun ihtiyaçlarını daha iyi anlamasını ve çözümler üretmesini sağlar.

Ekonomik kalkınma, iş imkanlarının artırılması, çevresel sürdürülebilirlik gibi konularda da belediyelerin politika ve uygulamaları kritik öneme sahiptir. Belediyeler, yerel ekonomiyi canlandırmak için yatırımlar yapar, işletmeleri destekler ve yeni istihdam olanakları yaratır. Ayrıca, kentsel planlama ve çevre koruma politikalarıyla şehirlerin sürdürülebilir bir şekilde gelişmesine katkıda bulunur. Bu sayede, belediyeler sadece yerel toplulukların değil, aynı zamanda ülkenin genel kalkınmasına da direkt olarak etki eder.

AK PARTİ BELEDİYECİLİĞİ

Hiç şüphesiz ki kurulduğu 2002 yılından bu yana AK Parti; hem yerel yönetimler, hem de ulusal hükümet politikalarında, ülkemizin onlarca yıldır mesafe kat edemediği, eksikliğini hissettiği, çözüm üretemediği başlıklarda eşsiz icraatları bir bir hayata geçirmiştir. AK Parti ürettikçe, halkımızın da partimize ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a desteği artmış ve böylelikle Türkiye, tarihinin en istikrarlı dönemini yaşayarak, ilerlemiş, gelişmiş ve büyümüştür. Bu büyüme istikrarlı bir biçimde devam etmektedir. 

AK Parti’nin kuruluş kodlarında ve Türkiye’yi dönüştüren yol haritasının temelinde ise yerel yönetimlere verilen ehemmiyet yer almaktadır. 1994 yılı bu dönüşüm için bir milat olma özelliği taşımaktadır. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımızın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak halkımıza hizmet etmeye başladığı o yıl itibariyle yeni bir belediyecilik paradigması inşa edilmiştir. Bu paradigma değişimiyle;

‘GERÇEK İHTİYAÇLAR NELERDİR?’

“Gerçek ihtiyaçlar nelerdir?”, “İlin, ilçenin ve mahallenin gündemi nedir?”, “Halk, pratik manada belediyeden ne bekliyor?”, “İdeoloji fanatizminden bağımsız olarak toplumun tüm kesimlerine hizmet götürebilmek mümkün müdür?” gibi sorular merkeze alınmış, eser ve hizmet siyaseti gibi kavramlar ile sosyal belediyeciliğin pratik uygulamaları siyasi literatüre kazandırılmıştır. 1994 seçimleriyle İstanbullular, kendi gündemlerini gündemi yapan, temel belediyecilik hizmetlerinde asla taviz vermeyen, Haliç’in temizlenmesi, çöplerin toplanması, su kıtlığına ve su kesintilerine çözüm bulunması hususlarına büyük mesailer harcayarak çözüm üreten bir belediye başkanıyla tanışmıştır. Halk tabanın yönetimde etkinliği artmış ve ülkemizde uzun yıllardır uygulanan “Yukarıdan Aşağıya Siyaset” anlayışı, tabanın genele istikamet çizdiği, halkın kendisinin genel politikalara yön verdiği “Aşağıdan Yukarıya Siyaset” anlayışına doğru evrilmiştir. İşte bu anlayış 2002 yılında yine Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde vücut bulan AK Partimizin DNA’sı haline gelmiştir. Sonraki süreçlerde Sayın Cumhurbaşkanımıza atfedilen “Sessiz yığınların sesi”, “Kimsesizlerin kimsesi” gibi tanımlamaların kökü yine bu anlayıştır. AK Parti belediyecilikte standartları ortaya koymuş ve tüm Türkiye için belediyecilik kıstaslarını belirlemiştir. AK Parti hikayesinin temeli, belediyecilikte ortaya konan bu dönüşümün ta kendisidir.

2002 yılından bu yana, girdiği tüm seçimlerden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde daha büyük zaferlerle çıkan AK Partimiz, bir demokrasi şöleni havasında geçen 2023 Genel Seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı Seçimi’nin ardından; 31 Mart 2024 Yerel Yönetimler ve Mahalli İdareler Seçimleri için de hazırlıklarını tamamlamış ve tüm ekipleriyle yerel yönetimler vizyonunu, planları, projeleri ve bu projeleri hayata geçirecek adaylarını tanıtmak üzere sahada yerini almıştır. 2024 yılı seçimleri için hazırlanan Mahalli İdareler Seçim Beyannamesi, üretken AK Parti Belediyeciliği’nin ve 22 yıldır hayata geçirilen vizyoner projelerin kolektif bir ürünü olarak, Türkiye Yüzyılı’nın hemen başında, gelecek yüzyıla ışık tutacak bir rehber kılavuz olarak hazırlanmıştır. “Türkiye Yüzyılı İçin Gerçek Belediyecilik” sloganı altında, toplumun her kesimine hitap eden, kapsamlı bir yaklaşımı içeren beyannamemiz, kentsel dönüşüm, afetlere hazırlık, sosyal politikalarda yenilikçi yaklaşımlar ve şehir ekonomilerinin güçlendirilmesi gibi konulara odaklanmakta ve gelecek 5 yıldaki istikametimize ışık tutmaktadır.

KENTSEL DÖNÜŞÜM VE AFET HAZIRLIĞI

Yaşadığımız coğrafyanın beraberinde getirdiği ve sıklıkla karşı karşıya kaldığımız doğal afetlere dayanıklı şehirler oluşturma hedefiyle, Kentsel Dönüşüm Seferberliği başlatılmıştır. Bu kapsamda, TOKİ başta olmak üzere, yerel yönetimlerle iş birliği içinde, zemin etüdü yapılmış, sıvılaşma riski bulunmayan ve fay hatlarına uzak bölgelerde, yatay ve yöresel mimariye uygun yeni yapılar inşa etmek, şehirlerimizi bu duyarlılıkla dönüştürmek hedeflenmektedir.

GÜVENLİ ŞEHİRLER VE SOKAKLAR

Beyannamede detaylarıyla anlatıldığı üzere sahipsiz sokak hayvanlarının neden olduğu sorunlara, Avrupa ve gelişmiş ülkeler başta olmak üzere, tüm dünyada hayata geçirilen çalışmaları uygulamak, probleme çözüm üretmek ve hayvan bakım evlerinin sayısını ve niteliğini artırmak AK Parti belediyelerinin ana gündemlerinden birisi olmaktadır. Bu adımlarla toplumsal ve çevresel sorunlara karşı kapsamlı ve bütüncül bir yaklaşım hayata geçirilecektir.

ŞEHİR VE ÇEVRE

Beyanname, şehir ve çevre konusunda yenilikçi vizyonlar ortaya koymaktadır. Kimlikli, kendine yetebilen, gelişim odaklı, yürünebilir, mimarisiyle özgün, yatay, akıllı ve dijital, çevreye duyarlı, iklim uyumlu, sıfır atık uyumlu, enerjisini doğadan alan şehirler meydana getirme hedefi beyannamenin ana omurgalarından birini teşkil etmektedir.

TOPLUMSAL REFAH VE EKONOMİ

AK Parti; dijitalleşme, akıllı ekonomi, yeşil ekonomi, yerel ve kırsal kalkınma gibi alt başlıklarla şehir ekonomilerini güçlendirmeyi ve toplumsal refahı artırmayı amaçlamaktadır. Bu yaklaşım ile, kırsal ve yerel kalkınma desteklenerek şehirlerin ekonomik dayanıklılığı artırılacaktır.

KÜLTÜR, SANAT VE TARİH

Kültür üreten şehirler vizyonuyla AK Parti, yerel yönetimlerin kültür, sanat ve tarihi koruma, geliştirme konusundaki rolünü önemsemektedir. UNESCO Dünya Mirasları Listesine eser eklenmesi, dijital deneyim müzeleri ve vakıf eserlerine yönelik ihya çalışmaları gibi yenilikçi projelerle kültürel mirasın korunması ve tanıtılması temel öncelikler arasında yer almaktadır.

HİZMET VE ESER BELEDİYECİLİĞİ

Altyapı, imar ve planlama, sosyal konut ve kentsel dönüşüm, ulaşım, afet ve kriz yönetimi gibi temel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra, yenilikçi ve sürdürülebilir projelere de ayrı ayrı önem verilmektedir. Bu çerçevede, şehirlerin fiziksel ve sosyal altyapısı güçlendirilirken, aynı zamanda kültürel ve çevresel değerleri koruma altına alma hedeflenmektedir.

AK Parti; 2004 yerel seçimlerinde ‘Yerel Kalkınma Başlıyor’ mottosuyla, 2009 yerel seçimlerinde ‘Marka Şehirler’ vizyonuyla, 2014 yerel seçimlerinde ‘Medeniyet ve Gelecek’ vizyonuyla hareket etmiştir. 2014 yılında “Yeni Türkiye Yolu: Yerelde Kalkınma, Küreselde Güç” sloganı altında, akıllı belediyecilik, göç yönetimi, şehir estetiği ve güvenliği gibi güncel konulara vurgu yapmıştır. Bu dönemde, şehirciliği bütün olarak ele alarak, yerel yönetimlerde yenilikçi yaklaşımlar ve hizmet standartlarını sürekli yükseltmek hedeflenmiştir​. Bu vizyon, AK Parti’nin 30 yıllık birikimini ve ülkemizin küresel seviyedeki yerini dikkate alarak şekillendirilmiştir. Yerel yönetimlerin idari ve mali kapasitelerinin güçlendirilmesi, demokrasi ve kalkınmanın yerelden başlatılması, katılımcılık ve kaliteli hizmet üretimine odaklanılması gibi konular da temel ilkeler başlığıyla vatandaşlarımızla buluşturulmuştur.

AK Partimiz, her seçimde olduğu gibi, 2024 yılı mahalli idareler seçimlerine yönelik hazırlamış olduğu yerel yönetimler programında, kapsamlı ve yenilikçi projelerle donatılmış, her alanda sürdürülebilir ve insan odaklı bir gelişimi işaret etmektedir. Bu vizyon; “Türkiye Bilir. Gerçek Belediyecilik AK Parti’dir.” sloganıyla halkımıza arz edilmiştir.

Artık belediyecilik; temizlik, peyzaj ya da asfalt atmanın çok daha ötesinde bir mahiyet taşımaktadır. Temel belediyecilik hizmetleri 21. yüzyılın gerçeklerini ve beklentileri karşılamaya yetmemektedir. Çünkü dönüşen dünyada belediyecilik de dönüşmüş ve insanların farklı alanlarda ihtiyaçları ortaya çıkmıştır. Artık belediyecilik güven sağlamaktır. Belediyecilik imkan yaratmaktır. Belediyecilik üretim, sanayi, turizm gibi şehre katma değer sağlayacak, şehirleri kalkındıracak hamleler gerçekleştirmektir. Belediyecilik, verimlilikte, teknolojide, dijitalleşmede, kültür ve sanatta öncü olmaktır. Belediyecilik artık, hayatın her alanına temas etmek zorunda olan bir kavramdır ve insana dokunmak, fayda üretmek için proaktif ve etkin olmak mecburiyetindedir. 

Siyasi tecrübesiyle, engin vizyonuyla ve ileri düzey belediyecilik prensipleriyle AK Parti, az önce ifade ettiğimiz köşe taşlarını esas alarak, 2024 Yerel Seçimlerine son derece hassasiyetle ve ciddiyetle hazırlanmıştır. Diğer siyasi partilerin, ülkemizin mevcut durumunu, toplumsal gerçekleri, ülkemizin yarınını veya ihtiyaçlarını partimiz kadar etraflıca analiz edemediği ve dolayısıyla açıkladıkları beyannamelerinin yerel siyasetten ve ihtiyaçlardan kopuk olduğu açıkça görülmektedir. Diğer siyasi partiler kalkınmayı tüm boyutlarıyla destekleyen bir bakış açısından uzaklardır. AK Parti ise imza attığı belediyecilikte paradigma değişimini en ince detaylarına kadar temsil etmeye ve onu geliştirmeye devam etmektedir. Geride kalan 30 yılda elde edilen birikim, ülkemizin gelecek 100 yılına ışık tutmayı sürdürecektir.

KAYNAK: HABER7

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x